Leveringsvoorwaarden

Lees onderstaand de algemene verkoopvoorwaarden van Evilim Industriewater BV. Of download hier als PDF.

 

Leveringsvoorwaarden van Evilim Industriewater BV

Deze Algemene Voorwaarden zijn gelijk aan de Algemene Voorwaarden van e-Water Group BV, welke gedeponeerd zij bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Maastricht op 17 september 1999 onder nummer 14060305.

 

Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt de aanbieder, verkoper, leverancier aangeduid als Evilim Industriewater BV zijnde de gebruiker van deze voorwaarden, terwijl de andere partij verder wordt aangeduid als opdrachtgever en/of afnemer.

 

De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen in artikel 1 tot en met 12 zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en met Evilim Industriewater BV, tenzij tussen partijen nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Wijzigingen die door Evilim Industriewater BV in de Algemene Voorwaarden worden aangebracht gelden jegens opdrachtgever/afnemer vanaf 1 maand na de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan opdrachtgever/afnemer schriftelijk zijn meegedeeld, tenzij opdrachtgever/afnemer Evilim Industriewater BV binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling schriftelijk in kennis stelt van het feit dat hij tegen de wijziging van de Algemene Voorwaarden bezwaar maakt.

 

Artikel 1 : aanbieding en overeenkomst

1.1 De aanbiedingen van Evilim Industriewater BV zijn 3 maanden geldig. Indien een aanbieding binnen deze termijn niet is geaccepteerd vervalt de aanbieding, behoudens het geval dat Evilim Industriewater BV de geldigheidsduur van de aanbieding schriftelijk heeft verlengd.

 

1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever/afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Evilim Industriewater BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

1.3 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van een aanbieding. De tussen partijen geldende afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Bij gebreke daarvan vormen de schriftelijke aanbieding en de acceptatie daarvan met eventuele bijlagen de documenten waarin de afspraken welke gelden tussen partijen zijn vastgelegd.

 

Artikel 2: vertrouwelijke informatie

2.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

 

Artikel 3: de duur en beëindiging van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst kan tussentijds uitsluitend worden beëindigd door ontbinding indien de andere partij, na ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden per aangetekende brief aan de andere partij en rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

 

3.2 Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Evilim Industriewater BV nog niet is uitgevoerd.

 

3.3 Bedragen die Evilim Industriewater BV voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

3.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 kan iedere partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. De op basis van dit artikel ontbindende partij zal nimmer tot enige schadevergoeding jegens de nadere partij gehouden zijn. Partijen zijn gehouden een situatie als omschreven in dit artikel terstond aan de wederpartij te melden.

 

Artikel 4 : prijzen en tarieven

4.1 De prijzen als vermeld in de overeenkomst zullen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd op basis van het in de overeenkomst gemelde indexcijfer. Indien dit indexcijfer op enig moment niet meer zal worden gehanteerd, wordt na overleg tussen partijen een zoveel mogelijk vergelijkbaar indexcijfer gehanteerd.

 

4.2 Indien prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan ten gevolge van buitenkomende oorzaken kunnen door Evilim Industriewater BV de tarieven tussentijds worden aangepast. In beginsel zal dit niet vaker gebeuren dan eenmaal per jaar. Een tariefwijziging zal met inachtneming van een periode van een maand voor de ingangsdatum van de wijziging worden aangekondigd. Tariefwijzigingen ingevolge het bepaalde in dit artikel geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

 

Artikel 5 : betalingen

5.1 Alle facturen zullen door de opdrachtgever/afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij onherroepelijk arbitraire of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever/afnemer een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

 

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever/afnemer over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever na in gebrekenstelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, de hoogte van eerstgenoemde kosten daarbij bepaald op 15 % van het totale openstaande bedrag met een minimum van Eur 250,-

 

5.3 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever/afnemer daartoe aanleiding geeft , kan Evilim Industriewater BV nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

 

5.4 Evilim Industriewater BV kan de van de opdrachtgever ontvangen zaken en gegevens en resultaten van de verwerking, onder zich houden totdat de opdrachtgever alle verschuldigde bedragen zal hebben betaald.

 

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle aan opdrachtgever/afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Evilim Industriewater BV, dan wel diens toeleverancier, totdat alle bedragen, die opdrachtgever/afnemer verschuldigd is voor de krachtens de desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 5.2, volledig aan Evilim Industriewater BV zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever/afnemer steeds verleend c.q. overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever/afnemer de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 

Artikel 7 : rechten van Evilim Industriewater BV en opdrachtgever/afnemer

7.1 Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, apparatuur of andere materialen (zoals : analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes) die door Evilim Industriewater BV aan de opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Evilim Industriewater BV of diens licentiegevers. Opdrachtgever/afnemer verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Evilim Industriewater BV aan de opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

7.2 Opdrachtgever/afnemer is ermee bekend dat de geleverde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Evilim Industriewater BV bevatten en verbindt zich deze programmatuur en materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

 

7.3 Het is opdrachtgever/afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

 

7.4 Het is Evilim Industriewater BV toegestaan maatregelen te nemen ter bescherming van inbreuk op haar rechten. 

 

Artikel 8: leveringstermijnen

8.1 Alle door Evilim Industriewater BV genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste wensen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Evilim Industriewater BV en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.

 

Artikel 9: aansprakelijkheid van Evilim Industriewater BV – vrijwaring

9.1 Evilim Industriewater BV aanvaardt de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

 

9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming is Evilim Industriewater BV slechts aansprakelijk voor directe zaak- en/of letselschade. Aansprakelijkheid van Evilim Industriewater BV voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder uitdrukkelijk gevolgschade, vermogensschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag van de op grond van de overeenkomst gefactureerde bedragen vermeerderd met de bedragen waarvoor Evilim Industriewater BV producten aan opdrachtgever/afnemer heeft geleverd, maar nog niet heeft gefactureerd, een en ander met een maximum van Eur 5.000.000,- . Bij duurcontracten zal de schadevergoeding niet meer bedragen dan de bedongen prijs voor de prestaties van Evilim Industriewater BV over een periode van drie maanden met een maximum van Eur 5.000.000,-

 

9.3 In geval van een onrechtmatige daad van Evilim Industriewater BV is Evilim Industriewater BV slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, voor zover deze ontstaan is door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding nimmer meer bedragen dan Eur 1.000.000,- Aansprakelijkheid van Evilim Industriewater BV voor alle andere schade wegens onrechtmatige daad wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien op deze bepaling, om welke reden dan ook, geen beroep gedaan kan worden, is de aansprakelijkheid per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als 1 gebeurtenis – in ieder geval beperkt tot een bedrag van Eur 1.000.000,-

 

9.4 Evilim Industriewater BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de uitvoering van werkzaamheden die in opdracht van de opdrachtgever/afnemer door Evilim Industriewater BV verplicht aan derden zijn uitbesteed.

 

9.5 Opdrachtgever vrijwaart Evilim Industriewater BV voor alle schade die Evilim Industriewater BV mocht lijden als gevolg van aanspraak van derden, die verband houden met door Evilim Industriewater BV geleverde goederen of andere prestaties, daaronder mede begrepen: - aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever/afnemer daaronder begrepen, die schade lijden , die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Evilim Industriewater BV die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever/afnemer en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen. - aanspraken van derden, werknemers van Evilim Industriewater BV daaronder begrepen, die in verband me de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die het directe of indirecte gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever/afnemer, daaronder begrepen het niet of niet voldoende naleven door de opdrachtgever van de Wet Persoonsregistraties, of die het directe of indirecte gevolg is van onveilige situaties in diens bedrijf. - aanspraken van derden, die schade lijden die het gevolg is van een gebrek in door Evilim Industriewater BV geleverde prestaties die door opdrachtgever/afnemer werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur, computerservices of andere prestaties van de opdrachtgever of van derden, tenzij de opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

 

Artikel 10: overdracht en overname

10.1 De tussen partijen gesloten overeenkomst blijft van kracht indien de rechtsvorm van Evilim Industriewater BV wordt omgezet in een andere , of indien Evilim Industriewater BV haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een andere rechtspersoon.

 

10.2 Opdrachtgever/afnemer kan zonder toestemming van Evilim Industriewater BV zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet aan derden overdragen. Evilim Industriewater BV zal haar toestemming overigens nimmer op onredelijk gronden onthouden. Opdrachtgever/afnemer behoeft echter geen toestemming voor wijziging van de rechtsvorm van zijn bedrijf.

 

Artikel 11: overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

 

Artikel 12: toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomsten tussen Evilim Industriewater BV en opdrachtgever/afnemer worden beheerst door Nederlands recht.

 

12.2 Partijen zullen bij de uitvoering van onderhavige overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten die zorg betrachten die van een zorgvuldig handelende wederpartij mag worden verwacht. Alle geschillen die tussen Evilim Industriewater BV en opdrachtgever/afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de door Evilim Industriewater BV met opdrachtgever/afnemer gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn , zullen partijen trachten in der minne te regelen. Indien een minnelijke regeling niet slaagt zullen de geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Neem gerust contact met ons op!

Heeft u nog vragen, wilt u een afspraak maken of heeft u behoefte aan meer informatie? Ga dan naar ons contactformulier en vul hem in. Nadat wij uw bericht hebben ontvangen, nemen wij binnen 3 werkdagen contact met u op.

Neem contact op